455

دربارۀ 455

تغییر دادن  روش تجارت شما
455 یک روش منحصر به فرد است که بازاریابی سازمان شما، تبلیغات و اطلاعات خدمات مشتریان شما را در یک مکان متمرکز قرار میدهد، و دسترسی سریع  را برای شما از طریق یک شماره تلفن آسان فراهم کرده است.
استفاده از تکنالوژی IVR (سیستم پاسخگویی جامع) 455 یک روش آسان و موثر را بدون سرمایه گذاریهای سنگین مالی یا منابع بشری زیاد، برای سازمان شما فراهم کرده است.

درباره بسته 455 و دسترسی کد کوتاه بیشتر بدانید.

نظریات

فیسبوک