455

لمر

تلویزیون لمر بزرگترین شبکه خصوصی جهانی افغانستان می باشد. لمر مشهورترین شبکه تلویزیونی پشتو و چهارمین بهترین شبکه تلویزیونی افغانستان است، که به تاریخ 15 آگست سال 2006 تاسیس گردیده بود. این شبکه توانسته در زمان کم جایگاه خویش را در ذهن و دل مردم افغانستان مشخص سازد. تلویزیون لمر در سراسر افغانستان با (آنتن های عادی) و در کشور های آسیایی خلیج فارس با ساتلایت قابل دید می باشد. لمر امروزه سمبول کیفیت سرگرمی تلویزیونی در افغانستان می باشد. با دسترسی و تاثیر خویش تلویزیون لمر دورنمایه های دارد که با رواج های غنی فرهنگی و مذهبی این سرزمین مرتبط می باشد.

از نقش تلویزیون لمر در جریان و بعد از نشر زنده جام معتبر جهانی FIFA فیفا و کریکت ICC با نطاقان به زبان پشتو و دری توسط مردم داخل و خارج کشور قدردانی صورت گرفته است.

تلویزیون لمر برنامه های تازه و سرگرم کننده برای سه ماه نخست سال راه اندازی نموده است تا بتواند تمامی بینندگانش را که متشکل از مردم شهر، قریه جات، بینندگان جهانی و بین المللی می باشند، مورد پوشش قرار دهد. برنامه های که برای سه ماه نخست سال در نظر گرفته شده اند انعکاس دهنده موضوعات خانمان، اطفال، جوانان و تمامی سنین دیگر، اجتماعی و گروه های درآمدی خواهند بود. درامه، برنامه های موسیقی، فیشن، سینمایی وامور جاری و رویداد های روز تلویزیون لمر طوری طرح گردیده اند تا دربرگیرنده مزایا و معلومات ضروری باشند که بینندگان بدان نیاز دارند.

تلویزیون لمر همچنان ارزش ویژه به برنامه های مذهبی قایل است. برنامه های مذهبی ما با هدف و موزون می باشند که با چشم انداز روشن به موضوعات دنیوی و معنوی می پردازند.

نظریات

فیسبوک