455

د ۴۵۵ په اړه

ستاسی د سوداګرۍ د لارې بدلون
۴۵۵ په یو سړی (شخص) پورې ټړلې لاره ده، چی ستاسې د سوداګریز سازمان، تبلیغات او اصلاعاتو  په یو ځای کې سره خوندي کوي، او په اسان ډول تاسې ته د یو تیلفون شمېرې په وسیله د ژر لاسرسي امکانات برابروي . 
د IVR  ټکنالوژۍ نه ګټه اخیستنه (د جامع ځواب ورکولو سیستم)،  ۴۵۵ ستاسې د پېرودونکو لپاره له پانګونې پرته یوه آسانه او موثره لاره برابروی.
د ۴۵۵ کڅوړې په اړه او لڼډ وکوډونو په اړه دېر معلومات تر لاسه کړئ.

څرګندونه

فیسبوک

سیستم ته ننوتل