455

۴۵۵ لند کوډونه

اوس د ۴۵۵ لپاره لاندیني لڼډ کوډونه د استفادې وړ دي:
معمولی: څلوررقمي کوډونه
طلایي: څلوررقمي کوډونه
پلاتینیوم: څلوررقمي کوډونه

څرګندونه

فیسبوک

سیستم ته ننوتل