455

کڅوړې

۴۵۵ په دری بیلابیلو کڅوو کې:
معمولی کڅوړه: د پرچون خرڅوونکو،مغازو او پاتی کوچنیو سوداګریو لپاره.
طلایي کڅوړه: د هواي  کرښو، رستورانتونو او پاتې منځنیو سوداګریزو لپاره.
دپلاتونیم کڅوړه: د سفارتخانو، مخابراتی شرکتونو، لوی هوټلونو او لویو سوداګرو لپاره.

څرګندونه

فیسبوک

سیستم ته ننوتل