455

الف تکنالوجی

Alef_Technology

Alef انحصاري تکنالوژي د IT د سیستمونو جوړونکې، رادیویی او تلویزیونی خپرونې، د کره کاتنې وړتیا او سیمې ته د په زړه پورو حل لارو، د داسې حل لارو برابرونکی چې نوی طرحې په کې شاملې دي لکه، ارتقا، سرچینه او خدمتونه چې د انترنیت، وایمکس، برېښنا فایبر، مایکروویو او پرمخ تللي وایرلیس تکنولوژۍ نه کار اخلي، د لوړې وړتیا لرونکې چی د ګټې اخیستلو او د نوې حل لاری په جوړولو، ارتقا، ترکیبي سیستمونو ګمارل او د نوې تکنالوژۍ لرونکي دي. Alef تکنالوژی د APC یواځنۍ هغه شریکه اومجازې توزیع کوونکې ده چی د اشاندیزالکتریک له خوا په افغانستان کښی فعالیت کوی. مونږ همدارنګې د  OTERA یواځنی شریک او انحصاری شرکت او د اروپایي ځانګړي کیفیت او لوړ دیجیتالي ولتاژ تثبیت کوونکي او کاراخیستونکي یو،Alef  تکنالوژی ځکه بې جوړې ده، ترټولو غوره سرچینې، تجربې او لویدیځه پوهه، د ختیځې انرژۍ او لیوالتیا سره، د موثره او واکمن ترکیب پیداکول، ستاسې دمخابراتي اړتیاوو او ستونزو حل،  پیرودنکو ته د IT خدمتونه برابرول. دم ګړۍ دا شرکت د خصوصي شرکتونو، غیردولتی ټولنو، سفارتونو، دملګرو ملتونو اژانسونه، نړیوال ګروپونو او ګنې نورې سوداګریزې څانګې چې لاندې یې په اړه ویل شوي دي تاسې سره په اړیکه کې دی.

طرح ګانی لاندی جوړښت اواړیکه یی
مهمی او قدرتمند حل لاری چی د الکترونیکی کیبل ایخودل او فوری خصوصی شبکی، DATA ،  VOUIP اود انترنیتی ویدیوګانی وړل راوړل.
د IP اتصال د وایمکس، مایکروویو، بریښنایی فایبر په ګټه اخیستلو سره.
د خپرونی لپاره د حل لاری، د استودیو طرح او دیزاین، د کنترول اطاق
د تیلی کانفرانس IP د حل لاری - ویدیو
مشورتی خدمتونه او الکترونیکی دولتداری

تجربې او وړتیاوې:
زمونږ حل لارې غوره شرکتونوسره د یوې لسیزې کار او تجربو له مخې تر لاسه شوې دي، همدا چې یو پېرودونکی وړاندیز ورکړي د الف ټیم د ستونزو د هواري لپاره مناسبه لار پیدا کوي. زمونږ حل لارې په نړیوال ستندرد او کیفیت او د تر ټولو غوره انجنیري عملیاتونو په رڼا کې دي.
الف تکنالوژی – ۴۵۵ ټولو بلاکونو ته په خپلو ځایونو کې  په عمودي او افقي حرکت د الګو په جوړونې سره د تعامل وړتیا برابره کړې ده.

څرګندونه

فیسبوک

سیستم ته ننوتل